Mimořádná okamžitá pomoc

O těchto dávkách koluje nejvíce zkazek a „zaručených“ příběhů. Jistě souvisejí i s tím, že jejich přiznání vždy záleží na posouzení sociálního pracovníka i situaci konkrétní osoby nebo rodiny. Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně.

Do první situace se dostane osoba, která pobírá opakované dávky a není v situaci hmotné nouze, ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).

Druhá situace, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je spojena s vážnou mimořádnou událostí jako je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice, zemětřesení apod.), požár nebo ekologická či průmyslová havárie. Maximální výše dávky činí 15-násobek částky životního minima.

Další je situace, kdy osoba nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky

  • k úhradě výdaje spojeného se zaplacením správního poplatku při ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, k úhradě jízdného v případě ztráty peněžních prostředků a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu. Dávka se stanoví s ohledem na konkrétní výdaj
  • na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby. Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10-násobek částky životního minima jednotlivce
  • k uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10-násobek částky životního minima jednotlivce.

Poslední situace se týká osob, které nemohou v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Jde zejména o osobu, která

  • je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo
  • je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
  • je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
  • nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo
  • je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4-násobek částky životního minima jednotlivce.

Nemyslíte, že se do mimořádné situace může dostat každý z nás? Nebo vám se to nemůže přihodit?

Zdroj: MPSV